Stavební povolení – Jak zažádat a na co se připravit

Stavební povolení má omezenou dobu platnosti a nelze nechat si povolit stavbu a pak roky dílo odkládat. V každém stavebním povolení lze vyčíst i dvě velmi důležité lhůty, kterými je platnost stavebního povolení a konečný termín k dokončení stavby. Je třeba brát v úvahu, že jsou oba termíny zcela závazné a často dochází i k jejich záměně. Smyslem těchto termínů je včasné zahájení stavebního záměru a jeho dokončení ve stanoveném termínu. Stavba musí probíhat s ohledem na ekonomii celé stavby a z hlediska dopadu na životní prostředí.

Jak zažádat o stavební povolení

Nejlépe je zajít osobně na stavební úřad a orgán územního plánování ještě než bude hotový projekt se základním situačním nákresem a studií podoby stavby od architekta či projektanta. Zjistíte, zda vůbec může taková stavba na daném místě vyrůst. Nebudete překvapení, že územní plán vidí úředníci jinak a nic nepřehlédnete.

Které úřady nesmíte vynechat

Navštivte i krajskou hygienickou stanici a odbor životního prostředí. Tyto úřady budou vydávat ke stavbě závazné stanovisko a bez jejich souhlasu vám stavební úřad stavební povolení nevydá. Pokud se pozemek nachází v památkové rezervaci, v ochranném pásmu památky nebo jiném památkově chráněném místě, vyhledejte úředníky, kteří mají ochranu památek na starosti. Neopomeňte ani vlastníky sousedních pozemků. Jejich případný nesouhlas může povolování zkomplikovat.

Jak získat stavební povolení

Po konzultaci požádejte dotčené orgány a všechny potenciální účastníky o vydání závazného stanoviska a písemných souhlasů. To udělejte, ještě než požádáte stavební úřad o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Vzor žádosti na stavební povolení ke stažení

Potřebný stavební úřad naleznete vždy v obcích s rozšířenou působností. Pokud máte pochyby, o které obce se přesně jedná a nevíte, kam spadáte, pak si jej můžete vyhledat na stránkách příslušného Krajského úřadu. Formulář žádosti pro vydání stavebního povolení naleznete na stránkách příslušného stavebního úřadu a vzor také přikládáme.

Kdy je potřeba stavební povolení

Podrobný popis všech typů staveb, kterých se týká stavební povolení či ohlášení stavby najdete ve Stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění (od 1.1.2018 je platná velká novela Stavebního zákona) v § 103 a dalších. Stavební povolení vyžadují jakékoli zásahy do nosných konstrukcí bytových domů, například při bourání starých nosných stěn, rodinné domy a rekreační objekty, které překračují podmínky pro ohlášení stavby. Stavební povolení potřebujeme i v případě, že budete stavět studnu, která spadá pod vodní zákon č. 254/2001 Sb. Potřebujete ho i pro její rekonstrukci, prohlubování a rozšiřování.

Platnost stavebního povolení

Právo provést stavbu vzniká na základě vydaného pravomocného rozhodnutí. Je třeba brát na zřetel, že se jedná o právo, nikoliv povinnost. Po získání stavebního povolení je tedy pouze na vás, zda tohoto práva využije nebo ne. Rozhodnutí se stává pravomocným v chvíli, kdy žádný z účastníků nevyužije práva podat odvolání. Jestliže je některým z účastníků toto odvolání podáno a odvolací orgán potvrdí prvoinstanční rozhodnutí, stává se rozhodnutí odvolacího orgánu pravomocným ve chvíli, kdy je oznámeno všem účastníkům daného řízení.

Zrušení stavebního povolení a nabytí právní moci

Když je rozhodnutí tímto odvolacím orgánem zrušeno, nebo zrušeno a vráceno zpět na stavební úřad, nenabude stavební povolení právní moci. Platnost stavebního povolení je počítána od právní moci rozhodnutí. Jeho délka je stanovena na 2 roky přímo ze zákona. Stavebník má možnost ustoupit od svého původního záměru a oznámit to stavebnímu úřadu. Dnem, ve kterém SÚ toto oznámení obdrží, stavební povolení pozbývá své platnosti. Stavbu je třeba zahájit do 2 let od jeho právní moci, aby stavební povolení nepozbylo platnosti. Vše se řídí § 115 odst. (4)SZ.

Co znamená pojem zahájení stavby

Stavební zákon definuje pojmy, že stavba je veškeré stavební dílo vzniklé stavební nebo montážní technologií, bez brání zřetele na jeho stavebně technické provedení, na použité stavební materiály, výrobky i konstrukce, ale i na jeho účel využití a délku doby trvání. Dočasná stavba je ta, u níž stavební úřad omezí předem dobu jejího trvání. Za stavbu se pokládá také výrobek, který plní funkci stavby. Jako stavbu pro reklamu označujeme stavbu sloužící k reklamním účelům. Vše se řídí § 2 odst. 3 a 4 SZ.

Co je zahájení stavby

Definici zahájení stavby zákon neuvádí a podle ustálené rozhodovací praxe se považuje stavba za zahájenou po provedení prací na staveništi, jenž směřují jednoznačně k realizaci dle vydaného stavebního povolení a následné ověřené dokumentace. Musí existovat realizace reálně ověřitelná v projektové dokumentaci. Pokud je vydáno jedno stavební povolení pro daný soubor staveb, rozhodnutí nepozbývá platnosti, je-li do 2 let zahájena alespoň jedna stavba z celého souboru. Konečné posouzení je plně v kompetenci věcně a místně příslušného stavebního úřadu. Nezahájíte-li do 2 let stavbu, stavební povolení pozbude platnosti.

Prodloužení platnosti stavebního povolení

Prodloužení platnosti stavebního povolení zákon připouští, není na něj ale právní nárok. Stavební úřad tedy prodloužit může, ale nemusí. Stavebník musí požádat a řádně odůvodnit. Uvést konkrétní důvody znemožňující zahájení stavby ve stanoveném termínu. Žádost musí být podána vždy před uplynutím platnosti stavebního povolení a není-li žádost schválena, stavební povolení pozbývá platnosti.

Termín dokončení stavby

Podání žádosti o stavební povolení probíhá podáním formuláře uvedeného v příloze č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. V části VIII. se musí uvést předpokládaný termín zahájení a dokončení daného stavebního záměru. Lhůta má odpovídat charakteru a objemu stavby. Tento termín zpravidla stavební úřad ve stavebním povolení stanoví jako termín k dokončení stavby. Nepřiměřenou lhůtu SÚ změní a stanoví odpovídající termín k dokončení stavby. Nedodržením této pořádkové lhůty vám hrozí sankce. Při zdržení stavby je nutné včas požádat SÚ před uplynutím stanovené lhůty o prodloužení. SÚ záležitost posoudí a vydá příslušné rozhodnutí v podobě změny stavby před jejím dokončením s prodloužením termínu k dokončení stavby.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.