Stavební povolení – Jak zažádat a na co se připravit

Stavební povolení má omezenou dobu platnosti a nelze nechat si povolit stavbu a pak roky dílo odkládat. V každém stavebním povolení lze vyčíst i dvě velmi důležité lhůty, kterými je platnost stavebního povolení a konečný termín k dokončení stavby. Je třeba brát v úvahu, že jsou oba termíny zcela závazné a často dochází i k jejich záměně. Smyslem těchto termínů je včasné zahájení stavebního záměru a jeho dokončení ve stanoveném termínu. Stavba musí probíhat s ohledem na ekonomii celé stavby a z hlediska dopadu na životní prostředí.

Jak zažádat o stavební povolení

Nejlépe je zajít osobně na stavební úřad a orgán územního plánování ještě než bude hotový projekt se základním situačním nákresem a studií podoby stavby od architekta či projektanta. Zjistíte, zda vůbec může taková stavba na daném místě vyrůst. Nebudete překvapení, že územní plán vidí úředníci jinak a nic nepřehlédnete.

Které úřady nesmíte vynechat

Navštivte i krajskou hygienickou stanici a odbor životního prostředí. Tyto úřady budou vydávat ke stavbě závazné stanovisko a bez jejich souhlasu vám stavební úřad stavební povolení nevydá. Pokud se pozemek nachází v památkové rezervaci, v ochranném pásmu památky nebo jiném památkově chráněném místě, vyhledejte úředníky, kteří mají ochranu památek na starosti. Neopomeňte ani vlastníky sousedních pozemků. Jejich případný nesouhlas může povolování zkomplikovat.

Jak získat stavební povolení

Po konzultaci požádejte dotčené orgány a všechny potenciální účastníky o vydání závazného stanoviska a písemných souhlasů. To udělejte, ještě než požádáte stavební úřad o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Vzor žádosti na stavební povolení ke stažení

Potřebný stavební úřad naleznete vždy v obcích s rozšířenou působností. Pokud máte pochyby, o které obce se přesně jedná a nevíte, kam spadáte, pak si jej můžete vyhledat na stránkách příslušného Krajského úřadu. Formulář žádosti pro vydání stavebního povolení naleznete na stránkách příslušného stavebního úřadu a vzor najdete ke stažení.

Žádost o stavební povolení ke stáhnutí

Kdy je potřeba stavební povolení

Podrobný popis všech typů staveb, kterých se týká stavební povolení či ohlášení stavby najdete ve Stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění (od 1.1.2018 je platná velká novela Stavebního zákona) v § 103 a dalších. Stavební povolení vyžadují jakékoli zásahy do nosných konstrukcí bytových domů, například při bourání starých nosných stěn, rodinné domy a rekreační objekty, které překračují podmínky pro ohlášení stavby. Stavební povolení potřebujeme i v případě, že budete stavět studnu, která spadá pod vodní zákon č. 254/2001 Sb. Potřebujete ho i pro její rekonstrukci, prohlubování a rozšiřování.

Platnost stavebního povolení

Právo provést stavbu vzniká na základě vydaného pravomocného rozhodnutí. Je třeba brát na zřetel, že se jedná o právo, nikoliv povinnost. Po získání stavebního povolení je tedy pouze na vás, zda tohoto práva využije nebo ne. Rozhodnutí se stává pravomocným v chvíli, kdy žádný z účastníků nevyužije práva podat odvolání. Jestliže je některým z účastníků toto odvolání podáno a odvolací orgán potvrdí prvoinstanční rozhodnutí, stává se rozhodnutí odvolacího orgánu pravomocným ve chvíli, kdy je oznámeno všem účastníkům daného řízení.

Zrušení stavebního povolení a nabytí právní moci

Když je rozhodnutí tímto odvolacím orgánem zrušeno, nebo zrušeno a vráceno zpět na stavební úřad, nenabude stavební povolení právní moci. Platnost stavebního povolení je počítána od právní moci rozhodnutí. Jeho délka je stanovena na 2 roky přímo ze zákona. Stavebník má možnost ustoupit od svého původního záměru a oznámit to stavebnímu úřadu. Dnem, ve kterém SÚ toto oznámení obdrží, stavební povolení pozbývá své platnosti. Stavbu je třeba zahájit do 2 let od jeho právní moci, aby stavební povolení nepozbylo platnosti. Vše se řídí § 115 odst. (4)SZ.

Co znamená pojem zahájení stavby

Stavební zákon definuje pojmy, že stavba je veškeré stavební dílo vzniklé stavební nebo montážní technologií, bez brání zřetele na jeho stavebně technické provedení, na použité stavební materiály, výrobky i konstrukce, ale i na jeho účel využití a délku doby trvání. Dočasná stavba je ta, u níž stavební úřad omezí předem dobu jejího trvání. Za stavbu se pokládá také výrobek, který plní funkci stavby. Jako stavbu pro reklamu označujeme stavbu sloužící k reklamním účelům. Vše se řídí § 2 odst. 3 a 4 SZ.

Co je zahájení stavby

Definici zahájení stavby zákon neuvádí a podle ustálené rozhodovací praxe se považuje stavba za zahájenou po provedení prací na staveništi, jenž směřují jednoznačně k realizaci dle vydaného stavebního povolení a následné ověřené dokumentace. Musí existovat realizace reálně ověřitelná v projektové dokumentaci. Pokud je vydáno jedno stavební povolení pro daný soubor staveb, rozhodnutí nepozbývá platnosti, je-li do 2 let zahájena alespoň jedna stavba z celého souboru. Konečné posouzení je plně v kompetenci věcně a místně příslušného stavebního úřadu. Nezahájíte-li do 2 let stavbu, stavební povolení pozbude platnosti.

Prodloužení platnosti stavebního povolení

Prodloužení platnosti stavebního povolení zákon připouští, není na něj ale právní nárok. Stavební úřad tedy prodloužit může, ale nemusí. Stavebník musí požádat a řádně odůvodnit. Uvést konkrétní důvody znemožňující zahájení stavby ve stanoveném termínu. Žádost musí být podána vždy před uplynutím platnosti stavebního povolení a není-li žádost schválena, stavební povolení pozbývá platnosti.

Žádost o stavební povolení VZOR k nahlédnutí

Adresa příslušného úřadu

Úřad:            ……………………………………………………………….

Ulice:            ……………………………………………………………….

PSČ, obec:    ……………………………………………………………….

Věc:  ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A

I.   Identifikační údaje stavebního záměru

(název, místo, účel stavby)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II.   Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon / mobilní telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax / e-mail: …………………..………………………………………………………………………………………………..

Datová schránka:…………….…………………………………………………………………………………………………..

Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano                      ne

III.   Stavebník jedná

samostatně

je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon / mobilní telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax / e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Datová schránka:……………… ………………………………………………………………………………………………..

IV.       Údaje o stavebním záměru a jeho popis

nová stavba

změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)

soubor staveb podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury stavby zařízení staveniště

stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhlasem / veřejnoprávní smlouvou,

které vydal……………………………………………………….……………………………….…..

dne ……….………………..… pod č.j. ……………………..………………..……………….…….

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby), jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba nebo stavební úpravy) se navrhuje z důvodu změny

v užívání stavby:               ne ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba:

počet bytů……………………………….. …………..…………………………………….……………..

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor)………………………………………

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů.…………………….. ……………..…………………………………….……………..

počet zrušených bytů.…………………….. ……………..………………………………….……………..

počet bytů, ve kterých se provádí stavební úpravy……..………………………………….……………..

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor)………………………………………

V. U dočasného stavebního záměru

Doba trvání:………………………………………………………………………………………………..

Návrh úpravy pozemku po jeho odstranění:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VI.       Údaje o místu stavebního záměru

(stavební pozemek popřípadě pozemky, které se mají použít jako staveniště)

obeckatastrální územíparcelní č.druh pozemku podle katastru nemovitostívýměra [m²]
     
     
     
     
     
     
     
     

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano             ne

VII.           Zhotovitel stavebního záměru – stavební podnikatel

Název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VIII.   U staveb financovaných z veřejného rozpočtu – jméno a příjmení fyzické osoby vykonávající technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního právního předpisu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IX.              Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru

Zahájení ……………………………….…………………………………………………………………

Dokončení …………………………….…………………………………………………………………

Orientační náklady na provedení stavebního záměru:……………………………………………….

XI.    Užití sousedního pozemku nebo stavby

K provedení stavebního záměru má být použit sousední pozemek (stavba)            ano          ne

Pokud ano, je vyjádření vlastníka této nemovitostí připojeno v samostatné příloze.

XII.   Posouzení vlivu stavby / její změny na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento

orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb.

sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno

závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.

stavba / změna stavby vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

žadatel doloží závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí doloží verifikační závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

V …………………………………dne……..…….…….

………………………………………………

podpis

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *