cesta

Příjezdová cesta přes cizí pozemek a věcné břemeno

Než začnete stavět dům, nebo jej koupíte, určitě si zkontrolujte i příjezdovou komunikaci k vašemu stavebnímu pozemku. Mohlo by se vám stát, že budete muset na svůj pozemek vjíždět z jiné strany, nebo se k němu vůbec nedostanete.

Podle prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb. v aktuálním znění O obecných požadavcích na využívání území, ve smyslu § 20 odst. (7), platí, že ke každé stavbě rodinného domu, nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace, která musí být široká nejméně 2,5 m a končí nejdál 50 m od stavby. Každý stavební pozemek tedy dle zákona musí být napojen přímo na komunikaci.

Ohlášení stavby

Při ohlášení stavby rodinného domu, které se provádí dle Stavebního zákona § 104, odst. a), tuto podmínku stavební úřad sleduje a musíte ji hned od začátku řešit. Stavební úřad by vás měl informovat, zda bude nutno komunikaci pro dopravní obsluhu vašeho pozemku vybudovat. Důležité je, zda jde o veřejnou nebo neveřejnou komunikaci. S tím souvisí otázka vlastnictví pozemku pro danou komunikaci. Obce s platným územním plánem mají příjezdy k zastavitelným pozemkům řešeny tak, že jsou součástí dopravní infrastruktury a často patří k veřejně prospěšným stavbám.

dům

Typy pozemku a věcné břemeno

Pokud je daný pozemek napojený na komunikaci a je přístupný jen přes jiný pozemek, musíte jednat s jeho vlastníkem o věcném břemeni. Zvažte ale i fakt, jak k dané situaci bude přistupovat případný budoucí vlastník. Může to být překážka realizace stavby. Jestliže je na účelovou komunikaci napojeno více sousedních pozemků, mohou za určitých podmínek jejich vlastníci vybudovat komunikaci sami na vlastní náklady. V případě, že to obec neumožní nebo komunikaci sama nevybuduje sama, nelze dané pozemky zastavět. Vzor smlouvy o věcném břemeni naleznete např. zde.

Šířka příjezdové cesty

Šířka příjezdové cesty musí být minimálně 2,5 m, šířka vrat asi 2,3 m a oblouk vjezdu musí mít minimální rozměr 3 m. Stavební pozemek musí být formálně připojen a technicky napojen na příjezdovou komunikaci. Toto napojení se řídí zákonem č.13/1997 Sb. v aktuálním znění, prováděcí vyhláškou č. 338/2015 Sb. a normou ČSN 73 6110.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *