Smlouva o zřízení věcného břemene – Vzor + náležitosti

Při zřizování věcných břemen je nezbytné se vždy rozhodnout, zda je jeho zřízení optimálním řešením dané situace. Někdy totiž povinnou věc zatížíte neúměrně a snižujete její hodnotu. Navíc musíte vyhodnotit, zda nedojde ke střetu s jinými právy.

Věcné břemeno

Věcné břemeno je věcné právo k cizí věci, které omezuje vlastníka věci ve výkonu jeho vlastnického práva a je absolutním majetkovým právem. Jde o zatížení služebné věci a má zatěžovat co nejméně. Rozlišujeme služebnosti a reálná břemena.

Služebnosti

Služebnost se od reálného břemene liší pasivitou vlastníka obtížené věci. Její podstatou je, že vlastník věci má povinnost něco strpět, nebo se něčeho zdržet ve prospěch oprávněné osoby určené konkrétně či prostřednictvím věci, které služebnost svědčí. Vlastník umožní jiné osobě přecházet přes jeho pozemek nebo čerpat vodu ze studny. Viz vzor.

Reálná břemena

V případě reálného břemene je vlastník služebné věci povinen oprávněné osobě něco dávat a poskytovat užitek, třeba část úrody ze svého pozemku, nebo aktivně konat. Reálným břemenem může být zatížena jen věc evidovaná ve veřejném seznamu, jako je pozemek a dům. Zřizuje se na určitý časový úsek, případně s možností vlastníka zatížené věci se z něj vykoupit, je-li časově neomezené. Viz vzor.

Co je nezbytná cesta

V této souvislosti je třeba zmínit institut řešený v ust. § 1029 OZ, tzv. „nezbytnou cestu“. V případě nutnosti zajištění přístupu vlastníka k jeho nemovité věci, pokud není dostatečně spojena s veřejnou cestou, tento může žádat vlastníka sousedního pozemku za náhradu o povolení nezbytné cesty a musí být zřízena příjezdová cesta. Povinnost může být při naplnění zákonných podmínek uložena i soudem.

Typickým příkladem je tzv. výměnek, což je povinnost (vlastníka zatížené nemovité věci zaopatřovat oprávněnou osobu. Zřizuje se většinou při převodu vlastnického práva k nemovité věci.

Smluvní vztahy

Při zatížení nemovitých věcí se musí smlouva uzavřít písemnou formu. Obsažená ujednání musí být dostatečně určitá. Pokud jde o zřízení věcného břemene na základě zákona, nemůže být se stejnou osobou nebo subjektem uzavřena současně smlouva nájemní za stejným účelem.

Jaké náležitosti by měla obsahovat smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene je upravena v § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

 • písemná forma
 • věcné břemeno musí být ve smlouvě přesně specifikováno přesným popisem nebo vyhotovením geometrického plánu se zobrazením rozsah
 • přesná specifikace smluvních stran, tedy vlastníka a oprávněného
 • specifikaci nemovitostí, k níž má být věcné břemeno zřízeno
 • případný důvod zřízení věcného břemene
 • prohlášení vlastníka, že zřizuje předmětné břemeno
 • ve prospěch koho se předmětné břemeno zřizuje a jeho přesná specifikace
 • u úplatného cena za jakou se věcné břemeno zřizuje
 • ustanovení, že smlouva bude podána s návrhem na zápis břemene do KN
 • případné prohlášení o tom, že smlouva byla sepsaná dobrovolně
 • smlouva musí být datovaná a podepsaná
 • podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny

Vklad práva odpovídajícího věcnému břemenu do KN

Pro provedení zápisu neboli vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí, je nutné podat návrh na vklad do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu na formuláři k tomu určeném.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.