dřevostavba

Jak na žádost o změnu stavby + VZOR

Pro ohlášení a žádost o změnu stavby před jejím dokončením v současné době sice neexistuje oficiální formulář, ale na internetu dohledáte vzory pro inspiraci. Se sepsáním vám může pomoci projektant, který vám musí zpracovat projektovou dokumentaci změn stavby.

Co musí obsahovat žádost o změnu stavby před jejím dokončením

 • identifikaci žadatele (stavebníka)
 • informaci, co je předmětem žádosti
 • označení známých účastníků řízení (zejména sousedy)
 • vymezení změn stavby
 • porovnání změny stavby s původní podobou stavby podle povolení a schválené projektové dokumentace
 • projektovou dokumentaci změny stavby, kterou lze nahradit kopií ověřené projektové dokumentace, do níž projektant vyznačí navrhované změny – pasport stavby

Důležité je, zda se změna stavby před jejím dokončením týká stavby, která byla ohlášena nebo povolena a zda jí mohou být dotčení ostatní účastníci řízení, zejména sousedé. Významný je i celkový rozsah změn stavby.

 1. Nepodstatné změny stavby – Pokud dojde při provádění stavby k nepodstatným odchylkám, stačí je vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby a předat stavebnímu úřadu společně s ohlášením dokončené stavby. I tyto změny stavby je však vhodné oznámit stavebnímu úřadu ještě před jejich provedením, abyste předešli případným komplikacím.
 2. Změny ohlášené stavbyohlášení stavby – U ohlášení stačí opět pouze ohlásit změny. Postupujte podle pravidel pro ohlašování staveb. Zamýšlené změny stavby můžete provést, pokud stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášených změn. Má na to lhůtu 30 dnů od podání písemného ohlášení.
 3. Změny povolené stavbystavební povolení – O těchto změnách stavby stavební úřad povede řízení na základě vaší žádosti a řídí se pravidly pro stavební řízení. Účastníky řízení jsou osoby, které se účastnily původního řízení o povolení stavby a jejichž práv se změny stavby dotýkají. Ti mohou proti změně stavby podat námitky a dotčené orgány mohou podat připomínky. Stavební úřad musí rozhodnout bezodkladně, v jednoduchých případech do 30 dnů, ve složitých do 60 dnů. V rozhodnutí může stanovit podmínky pro provedení změn stavby.
 4. Změny stavby, které lze schválit v průběhu kontrolní prohlídky – Pro menší změny stavby není třeba souhlas s ohlášením změny stavby ani povolení a stačí, když o nich rozhodne stavební úřad na místě při kontrolní prohlídce. O změnu stavby tak můžete požádat při kontrolní prohlídce a stavební úřad o ní na místě rozhodne. Musí být však splněny tyto podmínky:
 • Změna se nedotýká práva žádného účastníka řízení (zejména sousedů).
 • I po provedení změn stavby zůstane stavba v souladu s územním rozhodnutím nebo územním souhlasem.
 • Změna se nedotýká veřejných zájmů, nebo se jich sice dotýká, ale úřad, který dotčené zájmy hájí, se změnou souhlasí.

pasport stavby

Koho požádat o pomoc

 • Stavební úřad
 • Projektanta
 • Advokáta

Lhůty

 • 30 dnů – vydání souhlasu s ohlášenou změnou stavby před dokončením
 • 30 až 60 dnů – vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením

Co dělat, když nastanou potíže

Krajský úřad nebo magistrát

Pokud stavební úřad nevydá souhlas s ohlášenou změnou stavby ve lhůtě 30 dnů nebo změnu stavby před dokončením projednává v řízení a nerozhodne do 60 dnů, můžete u nadřízeného krajského úřadu či magistrátu požádat o opatření proti nečinnosti. Tato orgány mohou stavebnímu úřadu přikázat, aby rozhodl ve lhůtě, kterou určí. Ve výjimečných případech může vyřizováním věci pověřit jiný stavební úřad, nebo dokonce věc sám převzít.

Soud

Pokud stavební úřad změnu stavby nepovolí, můžete podat proti rozhodnutí odvolání k nadřízenému krajskému úřadu či magistrátu a následně žalobu ke správnímu soudu, tedy příslušnému krajskému soudu. Rozhodnutí může nadřízený orgán přezkoumat i v přezkumném řízení.

Ombudsman

Na ombudsmana se můžete obrátit v případě, kdy nadřízený krajský úřad či magistrát nevyhoví vaší žádosti o opatření proti nečinnosti. Dále pak v případě, že nadřízený krajský úřad či magistrát nevyhoví vašemu odvolání nebo podnětu a nezruší rozhodnutí stavebního úřadu v přezkumném řízení.

Žádost o změnu stavby ke stáhnutí

Žádost o změnu stavby VZOR k nahlédnutí

Vzor žádost o změnu stavby

Odesílatel:
Jméno a Příjmení
Bydliště


Příjemce:
adresa stavebního odboru
název
adresa

V . . . . . . . .  dne . . . . . . . .

Žádost o změnu stavby

Na základě osobního jednání, které se uskutečnilo dne . . . . . . . . . . . .  s panem/ paní (jméno úředníka) , podávám žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Dne . . . . . . . . . . . .  jsem požádal odbor výstavby (název stavebního odboru) o vydání stavebního povolení (popis práce, adresa stavby)

Na základě rozhodnutí odboru výstavby (číslo jednací a příslušné datum) mi bylo vydáno stavební povolení na uvedenou (popis práce). Stavební práce jsem zahájil dne . . . . . . . . ..
(uvedení důvodu žádosti o změny stavby – např. rychle se zvětšující poptávka po výrobě)

Proto ve smyslu § 118 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. podávám žádost o povolení provést změnu stavby před jejím dokončením a přikládám požadovanou dokumentaci.

Očekávám, že má žádost bude vyřízena tak, aby v započatých stavebních pracích mohl bez přerušení pokračovat a ukončit je do (datum dokončení stavebních úprav).

(vlastnoruční podpis)
Jméno a Příjmení


Příloha: 3 sady výkresů

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *