dům

Ohlášení stavby – kdy je potřeba a jak jej získat

Pokud plánujete stavbu domu či garáže, rekonstrukci střechy nebo třeba zateplení fasády, pravděpodobně si budete muset na stavebním úřadě vyřídit ohlášení stavby. Podívejte se, které stavby vyžadují ohlášení stavby a jak ohlášení vyřídit.

solární panely_dům

Je hned několik zákonem určených staveb, které nevyžadují povolení ani ohlášení. V V dalších případech se ale běhání po úřadech nevyhnete. Které stavby jsou zatíženy povinností vyřídit ohlášení stavby? Podívejme se na to.

Stavby vyžadující ohlášení stavby

Stavby vyžadující ohlášení stavby stavebnímu úřadu jsou specifikovány v § 104 stavebního zákona. U jednoduchých staveb, při terénních úpravách a u udržovacích prací nepotřebujete stavební povolení a stačí ohlášení stavby.

 • stavba rodinného domu pro bydlení a rodinnou rekreaci s max. 1 podzemním podlažím do 3 m hloubky a 2. nadzemními podlažími a podkrovím
 • stavba do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s 1. nadzemním podlažím, podsklepená nanejvýš do hloubky 3 m (dílna, garáž, sklad apod.)
 • stavba opěrné zdi do výšky max. 1 m, která hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím
 • udržovací práce, jejichž provedení může negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a udržovací práce na kulturních památkách
 • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
 • podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky 3 m, pokud nejde o vodní dílo, jako sklep či bezodtoková jímka. (Septik a ČOV jsou klasifikovány jako vodní díla a je vyžadováno stavební povolení)
 • terénní úpravy nad 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemních, bez společné hranice s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím a nedochází při tom k nakládání s odpady

Vyžádejte si územní plán obce nebo území

Ověřte si, zda je váš stavební pozemek stavebním pozemkem v územním plánu obce, kde jsou zaznačeny zastavěné, nezastavitelné a zastavitelné plochy. V regulačním plánu si ověřte, jaké požadavky musí stavba splňovat, aby nebyla v rozporu s místními požadavky na výstavbu. Pokud stavební pozemek spadá pod ochranu zemědělského půdního fondu, je třeba vyjmout pozemek ze ZPF.

Formulář ohlášení stavby ke stažení

Ve formuláři příslušného stavebního úřadu vyplníte identifikační údaje o stavebníkovi, údaje o stavebním záměru včetně popisu, předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby. K formuláři je třeba přiložit několik příloh, které jsou v něm specifikovány. Formulář ohlášení stavby je i v příloze č. 8 Vyhlášky č. 503/2006 Sb.

lokální rekuperace

Postup při ohlášení stavby

 • souhlas majitele pozemku se stavebním záměrem, stavíte-li na cizím pozemku
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas (pokud je stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než SÚ, kterému je stavba ohlašována)
 • závazná stanoviska dotčených orgánů (orgány státní památkové péče, ochrany přírody, ovzduší, hygieny, protipožární, báňské úřady, ZPF atd.)
 • závazná stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury pro napojení příjezdové cesty na místní komunikaci, vodovod, kanalizaci, elektřinu a plyn
 • projektová dokumentace vypracovaná podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí jsou:
  • průvodní a souhrnná technická zpráva
  • situační výkresy
  • dokumentace objektů, technických a technologických zařízení
  • dokladová část
 • návrh kontrolních prohlídek stavby
 • při stavbě svépomocí prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, nebo odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor
 • situační výkres se souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemeni k sousedním stavbám či sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být při stavebním záměru dotčeno

Stavba bazénu ohlášení stavby nevyžaduje. V některých případech ale budete potřebovat územní souhlas, stejně, jako když budete stavět plot.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *