dům

Ohlášení stavby – kdy je potřeba a jak jej získat

Pokud plánujete stavbu domu či garáže, rekonstrukci střechy nebo třeba zateplení fasády, pravděpodobně si budete muset na stavebním úřadě vyřídit ohlášení stavby. Podívejte se, které stavby vyžadují ohlášení stavby a jak ohlášení vyřídit.

solární panely_dům

Je hned několik zákonem určených staveb, které nevyžadují povolení ani ohlášení. V V dalších případech se ale běhání po úřadech nevyhnete. Které stavby jsou zatíženy povinností vyřídit ohlášení stavby? Podívejme se na to.

Stavby vyžadující ohlášení stavby

Stavby vyžadující ohlášení stavby stavebnímu úřadu jsou specifikovány v § 104 stavebního zákona. U jednoduchých staveb, při terénních úpravách a u udržovacích prací nepotřebujete stavební povolení a stačí ohlášení stavby.

 • stavba rodinného domu pro bydlení a rodinnou rekreaci s max. 1 podzemním podlažím do 3 m hloubky a 2. nadzemními podlažími a podkrovím
 • stavba do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s 1. nadzemním podlažím, podsklepená nanejvýš do hloubky 3 m (dílna, garáž, sklad apod.)
 • stavba opěrné zdi do výšky max. 1 m, která hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím
 • udržovací práce, jejichž provedení může negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a udržovací práce na kulturních památkách
 • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
 • podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky 3 m, pokud nejde o vodní dílo, jako sklep či bezodtoková jímka. (Septik a ČOV jsou klasifikovány jako vodní díla a je vyžadováno stavební povolení)
 • terénní úpravy nad 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemních, bez společné hranice s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím a nedochází při tom k nakládání s odpady

Vyžádejte si územní plán obce nebo území

Ověřte si, zda je váš stavební pozemek stavebním pozemkem v územním plánu obce, kde jsou zaznačeny zastavěné, nezastavitelné a zastavitelné plochy. V regulačním plánu si ověřte, jaké požadavky musí stavba splňovat, aby nebyla v rozporu s místními požadavky na výstavbu. Pokud stavební pozemek spadá pod ochranu zemědělského půdního fondu, je třeba vyjmout pozemek ze ZPF.

Formulář ohlášení stavby ke stažení

Ve formuláři příslušného stavebního úřadu vyplníte identifikační údaje o stavebníkovi, údaje o stavebním záměru včetně popisu, předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby. K formuláři je třeba přiložit několik příloh, které jsou v něm specifikovány. Formulář ohlášení stavby je i v příloze č. 8 Vyhlášky č. 503/2006 Sb.

lokální rekuperace

Postup při ohlášení stavby

 • souhlas majitele pozemku se stavebním záměrem, stavíte-li na cizím pozemku
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas (pokud je stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než SÚ, kterému je stavba ohlašována)
 • závazná stanoviska dotčených orgánů (orgány státní památkové péče, ochrany přírody, ovzduší, hygieny, protipožární, báňské úřady, ZPF atd.)
 • závazná stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury pro napojení příjezdové cesty na místní komunikaci, vodovod, kanalizaci, elektřinu a plyn
 • projektová dokumentace vypracovaná podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí jsou:
  • průvodní a souhrnná technická zpráva
  • situační výkresy
  • dokumentace objektů, technických a technologických zařízení
  • dokladová část
 • návrh kontrolních prohlídek stavby
 • při stavbě svépomocí prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, nebo odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor
 • situační výkres se souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemeni k sousedním stavbám či sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být při stavebním záměru dotčeno

Stavba bazénu ohlášení stavby nevyžaduje. V některých případech ale budete potřebovat územní souhlas, stejně, jako když budete stavět plot.

Ohlášení stavby VZOR k nahlédnutí

Adresa příslušného úřadu

Úřad:            ………………………………………………………….

Ulice:            ………………………………………………………….

PSČ, obec:    ………………………………………………………….

Věc:  OHLÁŠENÍ STAVBY

podle ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a podle § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A

I.             Identifikační údaje stavebního záměru

(název, místo, účel stavby)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II.   Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není- li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon / mobilní telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax / e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Datová schránka:…………….…………………………………………………………………………………………………..

Ohlašuje-li stavební záměr více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano                      ne

III.   Stavebník jedná

samostatně

je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon / mobilní telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax / e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Datová schránka:……………… ………………………………………………………………………………………………..

IV.   Údaje o stavebním záměru a jeho popis

nová stavba

změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)

změna stavby před jejím dokončením

původní souhlas s ohlášením vydal………………………………………….……………………….

dne ……….………………..… pod č.j.…………………..…………………..……………….…….

soubor staveb

podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

stavby zařízení staveniště

stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhlasem / veřejnoprávní smlouvou,

které vydal……………………………………………………….……………………………….…..

dne ……….………………..… pod č.j.…………………..…………………..……………….…….

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby), jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba nebo stavební úpravy) se navrhuje z důvodu změny

v užívání stavby:              

ne

ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba:

počet bytů……………………………..……………..…………………………………….……………..

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor)………………………………………

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů.…………………….. ……………..…………………………………….……………..

počet zrušených bytů.…………………….. ……………..………………………………….……………..

počet bytů, ve kterých se provádí stavební úpravy……..………………………………….……………..

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor)………………………………………

V.                 U dočasného stavebního záměru

Doba trvání:…………………………………………………………………………………………………

Návrh úpravy pozemku po jeho odstranění:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Údaje o místu stavebního záměru

(stavební pozemek popřípadě pozemky, které se mají použít jako staveniště)

obeckatastrální územíparcelní č.druh pozemku podle katastru nemovitostívýměra [m²]
     
     
     
     
     
     
     

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano             ne

VII.             Údaje o způsobu provádění stavebního záměru

dodavatelsky – název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………..………………………………………………………. svépomocí – jméno a příjmení:

stavbyvedoucího (je-li předmětem ohlášení stavba pro bydlení nebo změna stavby, která je kulturní památkou), spolu s uvedením čísla, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob; písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, je v samostatné příloze

osoby vykonávající stavební dozor (u ostatních staveb) s uvedením dosaženého vzdělání a praxe; písemné prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor a doklad o její kvalifikaci je v samostatné příloze

u staveb financovaných z veřejného rozpočtu – jméno a příjmení fyzické osoby vykonávající technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního právního předpisu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

VIII.        Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru

Zahájení ……………………………….…………………………………………………………………

Dokončení …………………………….…………………………………………………………………

Orientační náklady na provedení stavebního záměru: …………………………………………..

X.     Užití sousedního pozemku nebo stavby

K provedení stavebního záměru má být použit sousední pozemek (stavba)               ano    ne

Pokud ano, je souhlas vlastníka této nemovitostí připojen v samostatné příloze.

XI.    Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Záměr ze zákona nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí:

nevztahuje se na něj zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Záměr nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí na základě správního aktu příslušného správního orgánu

stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb.

sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno

závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.

V …………………………………dne……..…….…….

………………………………………………

podpis

Přílohy k ohlášení:

ČÁST B

Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.

Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.

Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich.

Situační výkres s vyznačenými souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno.

U staveb prováděných svépomocí písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý).

Doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor.

Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

Projektová dokumentace podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, kterému je stavba ohlašována).

Jde-li záměr, který nevyžaduje posouzení svých vlivů na životní prostředí na základě správního aktu příslušného správního orgánu stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je podle zákona č. 114/1992 Sb. vyžadováno, nebo sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, pokud je podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadován, nebo závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Další přílohy podle části A

k bodu II. žadosti

k bodu VI. žadosti

k bodu X. žádosti

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *