Jak psát stavební deník + VZOR ke stáhnutí

Zákonnou povinností je vést stavební deník. Jde o základní dokument zaznamenávající dění na stavbě. Stavební dozor investora do něj zapisuje prohlídky a kontroly i veškeré změny oproti projektové dokumentaci. Je důležitý pro stavební úřad a využijete jej také v případě soudního sporu mezi stavebníkem a zhotovitelem.

Stavební deník

Jakmile jste získali stavební povolení, čekají vás další povinnosti. Stavební deník musí vést investoři i stavebníci především ve svém vlastním zájmu. V případě poruchy či opravy podrobně psaný stavební deník může objasnit závadu a vyřešit technický i právní problém. Vždy si rozmyslete, co ve stavebním deníku podepíšete. Jde o právně závazný souhlas s vícepracemi a změnou stavby.

Co patří do stavebního deníku

Do stavebního deníku se zapisuje i počasí, pokud je to relevantní pro technologický proces, jako je například betonáž, omítání nebo konstrukce dřevěných prvků. To může být důležité při dokazování, zda se práce zdržely vinou zhotovitele nebo ne.

Kdo může vést stavební deník

Zápisy do stavebního deníku mohou provádět pouze oprávněné osoby, tedy stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor a další zákonem určené osoby.  Stavební deník musí být na stavbě neustále k dispozici. Zápisy musí být vedeny dle skutečnosti každý pracovní den.

Stavební deník pište denně

Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují v den provedení, nejpozději následující den. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět za období v délce jednoho týdne.

Stavební deník a stavba svépomocí

Ani stavba svépomocí se bez stavebního deníku neobejde. U jednoduchých staveb, které určuje § 104 odst. 1 písm. e) až k) stavebního zákona, se musí vést alespoň tzv. jednoduchý záznam o stavbě zápisu. Archivace je nutná po dobu 10 let a investor stavební deník ukládá s dokumentací skutečného stavu.

Vedení stavebního deníku

Na vedení stavebního deníku běžně zakoupíte tiskopisy, můžete jej však vést i v klasickém sešitě. Pokud jsou všechny zúčastněné osoby vlastníky elektronického podpisu, můžete vést stavební deník elektronickou formou.

Obsah stavebního deníku

Deník je členěný na 3 části. Jsou v něm úvodní listy, denní záznamy a přílohy. Úvodní listy obsahují základní údaje o stavbě, do denních záznamů se zapisuje postup prací, reklamace, vícepráce, povětrnostní podmínky, déšť, závažné události, bezpečnostní události, trestní události a další důležité údaje. Přílohy tvoří samostatné zápisy, jako je záznam z kontrolního dne, kopie smluv mezi objednatelem a dodavatelem a protokoly o provedených zkouškách.

Délka vedení stavebního deníku

Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby či odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby, tedy do koulaudace. Obsahuje pevné originální listy a trhací kopie pro oddělení  určeným osobám. Má číslované stránky a nesmí mít vynechána volná místa.

Stavební deník ke stáhnutí

Stavební deník VZOR k nahlédnutí

Denní záznam stavby                                       List. č.Datum
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *