dům

Kolaudace – jak probíhá a jaké jsou podmínky?

Kolaudace je symbolem veřejné kontroly dokončených staveb. Obsah a rozsah kolaudace se v poslední době výrazně změnil. Jak kolaudace probíhá?

Na stavbu potřebujete získat stavební povolení. Kolaudační souhlas je pak poslední dokument, který je nutné doložit, než budete moci začít svoji nemovitost naplno využívat. Pokud jde vše hladce, obdržíte kolaudační souhlas do 15 dnů od úspěšné prohlídky. Jak dlouho by měla trvat podle zákona?

Kolaudace dle zákona

Podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb. vám musí stavební úřad oznámit rozhodnutí o kolaudaci ve lhůtě do 30 dnů. V odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit až na 60 dnů od data doručení kolaudačních dokumentů na úřad.

Kolaudace a realita

Kolaudační dokumenty vyžadují k části B připojení velkého množství příloh. Pokud opomineme délku trvání měření, psaní posudků a ověřování dokumentů, kvůli současné legislativě musíme získat i vyjádření stran, firem a institucí, které stavba ovlivňuje. Vypracování vyjádření nebylo zatíženo lhůtou odevzdání, díky čemuž se čekalo i několik měsíců. Nový stavební zákon platný od roku 2021 stanoví pro dodání vyjádření dotčených stran lhůtu 30 dní. I tak ale počítejte s měsícem navíc.

Nedostatky stavby

Součástí kolaudačního řízení je osobní prohlídka stavby, kdy úředník zkoumá soulad stavby s projektovou dokumentací a zda splňuje veškeré předepsané podmínky. Někdy vám postačí i pasport stavby. V případě nesrovnalostí kolaudaci zamítne a žádá o nápravu. Kvůli opravám můžete znovu a znovu procházet kolotočem stavebního řízení a čekat i měsíce na kolaudaci. Důležité je nic nepodcenit.

Co budete ke kolaudaci potřebovat

  • stavební projekt ověřený stavebním úřadem
  • geodetické zaměření stavby včetně vodovodů a kanalizace
  • doklad o vytyčení stavby
  • revizní zprávy na elektroinstalace, hromosvod, komín, tlakové zkoušky těsnosti vodovodní instalace, ústředního topení a revize plynových spotřebičů
  • měření radonu nebo doklad o použití protiradonové izolace
  • stavební deník
  • zpráva o splnění podmínek stavebního povolení
  • seznam odchylek od původního stavebního povolení se zakreslením změn
  • atesty použitých stavebních materiálů
  • protokol o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě

Kolaudační rozhodnutí

Je třeba podat žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační rozhodnutí je závěrečná zpráva, kterou vydá stavební úřad na základě kolaudačního řízení a opravňuje vás užívat stavbu k bydlení. V něm si může stavební úřad klást podmínky na nedostatky, které je třeba odstranit a stanovit termín. Po tuto dobu již můžete stavbu zpravidla užívat, protože nedostatky neohrožují život ani bezpečí osob.

Zaevidování stavby a zápis do KN

Stavbu můžete používat dříve, než je kolaudační rozhodnutí vystaveno jen v případě, že dostanete povolení k předčasnému užívání stavby. Po získání kolaudačního rozhodnutí jste povinni stavbu zaevidovat na obecním úřadě, kde získáte číslo popisné a pak podat žádost na vklad na katastrálním úřadě, aby zapsali novostavbu na parcelu, na níž je postavena.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *