Jak napsat dodatek k nájemní smlouvě?

Pokud máte uzavřenou smlouvu, může se časem stát, že je třeba vypracovat její dodatek. Mění se totiž přání, potřeby a možnosti stran smlouvy nebo zákony. Často se to třeba týká stoupajících cen za zboží, služby i energie. Mění se ale i specifikace zboží, dodací podmínky nebo třeba způsob dopravy.

Pokud v daném případě nemáte potřebu smlouvu dohodou zcela zrušit, vypovědět nebo od ní odstoupit, můžete ji snadno pozměnit či doplnit dodatkem. Takto lze vymezit nová práva a povinnosti všech zúčastněných stran.

Tip: Sprchový kout bez vaničky nebo s ní? Probereme přednosti i slabiny.

Jak je to podle zákona

Zde je třeba rozlišovat, o jakou smlouvu se jedná a čeho se týká. Podle občanského zákoníku může být písemně uzavřená smlouva změněna opět pouze písemnou formou.

  • § 40 odst. 2 občanského zákoníku: “Písemně uzavřená dohoda může být změněna nebo zrušena pouze písemně.”

V obchodně-právních vztazích může být písemná smlouva měněna dokonce i ústní formou. To neplatí v případě, kdy samotná smlouva uvádí, že její obsah může být měněn pouze písemnou formou.

  • § 272 odst. 2 obchodního zákoníku: “Obsahuje-li písemně uzavřená smlouva ustanovení, že může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě, může být smlouva měněna nebo zrušena pouze písemně.”

Pokud se změní situace a bude třeba ustanovení smlouvy částečně změnit, nejčastěji tak budete činit pomocí písemného dodatku ke smlouvě. Nejde o nijak složitou záležitost, pokud dodržíte všechny náležitosti.

Jak je to se stranami dodatku

Jednotlivé strany dodatku budou stejné a nezmění se. Budou to tedy ty strany, co mezi sebou uzavřely původní smlouvu. Pokud je v mezidobí zvolen nový statutární orgán, uzavření dodatku je zde možné. Jednatel společnosti tedy může být jiný. Dodatek může uzavřít také právní nástupce původního účastníka. V tomto případě to může být například dědic, na kterého přešla práva a povinnosti vyplívající z dané smlouvy.

Jaké jsou náležitosti dodatku

V dodatku ke smlouvě je třeba uvést následující náležitosti:

  1. Označení – Dodatek ke smlouvě
  2. Označení zúčastněných stran
  3. Text dodatku
  4. Datum a podpisy zúčastněných stran

Dodatky je dobré číslovat i v případě, že nepředpokládáte uzavření dalšího dodatku do budoucna. Jejich pořadí se dá odvodit od data podpisu, ale číslování je mnohem přehlednější. Navíc při korespondenci či soudních sporech mnohem lépe na dodatek odkážete.

Dodatek k nájemní smlouvě ke stáhnutí

Dodatek k nájemní smlouvě VZOR k nahlédnutí

Dodatek č. 1

k nájemní smlouvě č.

uzavřené dne ……………….. roku……..

mezi

jméno a příjmení

trvalé bydliště

R.Č.

dále jen “pronajímatel“

a

jméno a příjmení

trvalé bydliště

R.Č.

dále jen “nájemce“

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne ……………………..

I.

Předmět dodatku

Účastníci se dohodli na změně výše nájemného, a tedy na změně příslušného ustanovení

nájemní smlouvy.

Článek III.

Nájemní smlouvy nově zní:

Nájemné za byt č. ….. , nacházející se v ……………. patře bytového domu č.p. ……, na adrese …… je určeno dohodou stran a činí ……….. Kč (slovy: …………………………………..) měsíčně.

Nájemné je splatné na účet pronajímatele č.ú. …………, vedený u ……… banky a musí být zaplaceno nejpozději první den v měsíci, za který je nájemné placeno.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Ustanovení nájemní smlouvy, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V …………….…. dne………………….

………………………………………………..
pronajímatel

…………………………………………………
nájemce

Nejčastěji kladené otázky

 

Co je dodatek ke smlouvě?

Dodatek ke smlouvě vyjadřuje pravou, svobodnou a vážnou vůli obou Smluvních stran a na důkaz toho k ní Smluvní stany připojí svůj podpis pod text, kde stojí, že si Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

Kdy může dát pronajímatel výpověď?

Pronajímatel může dát výpověď v případě, kdy nájemník poškozuje byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí, anebo užívá neoprávněně byt či dům jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Jak ukončit nájemní smlouvu?

Ukončení nájemní smlouvy musí být učiněno v písemné podobě. Nájem nelze vypovědět po telefonu nebo ústně. Výpověď musí obsahovat informace o obou smluvních stranách včetně označení bytu nebo domu. Doporučuje se zaslat ukončení pomocí doporučeného dopisu nebo dopisu s dodejkou, abyste měli v tomto případě jistotu, že bylo řádně doručeno.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *