pasport stavby

Co je to pasport stavby, jak jej získat + VZOR

Pasport stavby (nebo také popis stavby) je v porovnání s klasickou projektovou dokumentací zjednodušená dokumentace. Neváže se ke stavbě nemovitosti, ale ke stavbám, které již existují, ale projektová dokumentace k nim není dochována. Podívejme se na něj blíž.

Dokumentů, které souvisí se stavbou nemovitosti, je dnes potřeba celá řada. Pokud zrovna stavíte, potřebujete ohlášení stavby nebo stavební povolení. Kdy ale potřebujete pasport stavby? Podívejme se, jak vlastně pasport vypadá a kdy ho určitě budete potřebovat.

Co je to pasport stavby

Zjednodušená dokumentace stavby zobrazuje skutečný stav již postavené nemovitosti. Zpracovává se ve chvíli, kdy není dostupná původní projektová dokumentace k dané stavbě. Pasport stavby je jednodušší alternativou, která ji nahrazuje. Pasport stavby se také provádí ve chvíli, kdy stávající projektová dokumentace není kompletní, nebo není zcela aktuální. To se týká zejména starších nemovitostí, kde je stavba dávno dokončena, projektová dokumentace se ztratila, nebyla vedena, nebo byla vedena v rozsahu nevyhovujícím se současným podmínkám.

dřevostavba

Kdy musíte mít pasport stavby

  • při rekonstrukci nemovitosti
  • při realizaci nástavby nebo přístavby
  • při prodeji nemovitosti
  • pokud je třeba zpracovat štítek obálky budovy
  • pokud je třeba zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy
  • pokud po digitalizaci nesedí data v katastru a je třeba nesrovnalosti napravit

Jak získat pasport stavby

Podobně jako u projektové dokumentace musíte oslovit projektanta, který je oprávněn dokumentaci vytvořit. Na stavbě je nutné vše kompletně zaměřit. Na základě získaných informací si projektant naměřené hodnoty zapisuje na orientační schéma objektu a vytvoří dokumentaci.  Samotné zaměření se provádí pomocí speciálních dálkových laserových měřidel, sklonoměrů, nivelačního přístroje, teodolitu nebo 3D skeneru.

Co obsahuje pasport stavby

Standardem je papírová i digitální podoba pasportu obsahující potřebné výkresy, které charakterizují budovu, ale i technické a průvodní zprávy se všemi podstatnými informacemi s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností. Nechybí ani zjednodušený náčrt samotné stavby a zjednodušená výkresová dokumentace, včetně půdorysů všech podlaží, řezů a pohledů. Konkrétní podrobnosti a detaily se liší s ohledem na typ, účel a využití dané stavby. Někdy jde o jednoduché zpracování, jindy se rozsah pasportu blíží projektové dokumentaci.

Vzor popisu stavby – pasport stavby ke stáhnutí

Po vyhotovení vypadá pasport stavby podobně, jako na níže přiloženém obrázku.

pasport

Cena pasportu stavby

Hlavní roli hraje ceník projektanta. Suma se stanovuje podle velikosti stavby a vychází z ceny za metr čtvereční. U běžných rodinných domů je to kolem 20 až 40 Kč/m2 zastavěné plochy. Cenu zvyšují nestandardní architektonické prvky a tvary, jako jsou římsy, klenby, výklenky, výškové úrovně a členitost stavby. U malého bytu vás pasport vyjde na 1 000 až 3 000 Kč a u rodinného domu cena začíná na 3 500 Kč.

Pasport stavby a stavební zákon

Pasport stavby se řídí stavebním zákonem. Tím se řídíte při stavbě domu, pokud vás čeká stavba bazénu nebo rekonstrukce většího rozsahu. Obsah pasportu stavby je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v příloze č. 14, bod 2.

Pasport stavby VZOR k nahlédnutí

Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)

Zjednodušená dokumentace obsahuje části:

A      Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Zjednodušený situační nákres

Zjednodušená výkresová dokumentace

A           Průvodní zpráva

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

název stavby,

místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

Údaje o vlastníkovi

jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Údaje o zpracovateli dokumentace

jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

jméno a příjmení (fyzická osoba).

Seznam vstupních podkladů

základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,

základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

další podklady.

Údaje o území

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.).

Údaje o stavbě

účel užívání stavby,

trvalá nebo dočasná stavba,

údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.).

B           Souhrnná technická zpráva

celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení),

zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,

napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

ochranná a bezpečnostní pásma,

vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C           Zjednodušený situační náčrt

Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením stavby.

D             Zjednodušená výkresová dokumentace

Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

Nejčastější dotazy

Co musí obsahovat pasport stavby?

Pasport stavby musí obsahovat průvodní a souhrnnou technickou zprávu, zjednodušený situační náčrt a zjednodušenou výkresovou dokumentaci, včetně půdorysů všech podlaží, řezů a pohledů.

Kdo může udělat pasport stavby?

Pasport stavby může zpracovat v podstatě každý, protože nejde o vybranou činnost ve výstavbě jako je například projekt domu pro stavební povolení. Zákon neukládá, kdo by jej měl vypracovat, proto nemusí být zpracován autorizovanou osobou.

Kdy se vyhotovuje pasport stavby?

Pasportizace stavby se dělá i v případě, že se k objektu sice dochovala původní dokumentace, ale její obsah neodpovídá skutečnému aktuálnímu stavu nemovitosti. V tomto případě je nutné vytvořit nový pasport stavby, který bude odpovídat současnému stavu dané nemovitosti.

Co je to pasportizace?

Jedním z klíčových nástrojů při správě majetku a jeho údržbě je pasportizace. Je to proces získávání informací o stavebnětechnickém stavu nemovitosti. Pasportizace je nositelem základních informací o nemovitém majetku.

Kde sehnat původní dokumentaci k domu?

Předchozí vlastník by měl pořídit alespoň zjednodušenou dokumentaci stavby, tedy pasport stavby a nechat ji ověřit stavebním úřadem. Projektová dokumentace starších staveb bývá uložena i v archivu příslušného stavebního úřadu.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *