Co je to pachtovní smlouva, na co si dát pozor + VZOR

Pachtovní smlouva má svá pravidla. Pokusíme se vám přiblížit, co je to pacht, kdy a k čemu se dá pachtovní smlouva využít a na co si dát pozor při jejím uzavírání.

Co je to pacht a pachtovní smlouva

Pacht a pachtovní smlouva –  je závazek, v němž se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři právo užívat a požívat propachtovanou věc za pachtovné. Pachtýř má oprávnění věc užívat, ale má právo i na plody a užitky. Pachtovní smlouva je typická pro zemědělství, pronájem zahrad či sadů, ale i lomů, dolů či pramenů vody. Užitky jsou to, co daná věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy, tzv. civilní plody, např. nájemné, stavební plat, úroky či dividendy.

Co je pachtovné

Pro pachtovné platí obdobně to, co pro nájemné. Pachtovné se platí měsíčně pozadu, u zemědělského pachtu ročně zpětně k 1. říjnu. Pachtovné může spočívat i v plodech nebo užitcích propachtované věci bez ohledu na jejich celkový rozsah buď plněním přímo v plodech či penězích. Strany si mohou ujednat zvyšování či snižování pachtovného třeba dle úrody a s ní souvisejícími skutečnostmi. Informace o pachtu upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.     

Práva a povinnosti stranu pachtovní smlouvy

 • Přenechat věc způsobilou k ujednanému nebo obvyklému užívání a požívání
 • Udržovat propachtovanou věc ve stavu způsobilém k užívání a požívání
 • Zajistit nerušený výkon užívacího a požívacího práva pachtýře po dobu pachtu

Pachtýř je povinen pečovat o věc s péčí řádného hospodáře a platit pachtovné a nesmí bez předchozího souhlasu propachtovatele:

 • Propachtovat věc další osobě
 • Přenechat věc jinému k užívání
 • Změnit hospodářské určení propachtované věci
 • Změnit způsob jejího užívání nebo požívání

Na co si dát pozor

Koně si spíše pronajmete, u krávy, která dává mléko, je to spíše pacht. Rozlišujte, zda jde o nájem obchodních prostor či administrativních budov, anebo o pacht určitého provozu či závodu, třeba pila či fitness. V pachtovní smlouvě je často přejímána povinnost k provozu zařízení či závodu. Auto, garáž i byt jsou obvykle pronajímány, ale kavárna, hotel, truhlářství či honitba jsou propachtovány. Se zatížením pachtovní smlouvou se můžete setkat i při odkoupení pozemku.

Vypovězení pachtovní smlouvy

Podat můžete i výpověď pachtovní smlouvy. K vypovězení pachtu s tříměsíční výpovědní dobou může dojít pokud:

 • Pachtýř není schopen díky zhoršení zdravotního stavu věc obhospodařovat.
 • Pachtýř zemře, výpověď dědicem do 6 měsíců, i u smluv na dobu určitou.
 • Pacht sjednaný na dobu určitou lze vypovědět s výpovědní lhůtou 6 měsíců tak, aby došlo k ukončení koncem roku, na který byla smlouva uzavírána.
 • Zemědělský pacht na dobu neurčitou lze vypovědět s lhůtou 12 měsíců.

Pachtovní smlouva a její ukončení

Pachtýř je povinen vrátit při skončení pachtu propachtovanou věc ve stavu, v jakém byla v době převzetí, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání.

V případě nevrácení propachtované věci se dlužník dostane do prodlení, přechází na něj nebezpečí škody na věci i povinnost nahradit propachtovateli škodu.

Propachtovatel se může domáhat splnění povinnosti v závislosti na charakteru povinnosti třeba vydáním věci, vyklizením nemovitosti či odstraněním stavby.

Pachtovní smlouva ke stažení v DOC a PDF

Pachtovní smlouva VZOR k nahlédnutí

PACHTOVNÍ SMLOUVA

TATO SMLOUVA o zemědělském pachtu (dále jen „Smlouva“) je uzavřena podle § 2345
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“),

MEZI:

Pan/paní:             …………………………………………….

Dat. nar.:             …………………………………………….

Bytem:                 …………………………………………….

IČO:                   …………………………………………….

DIČ:                    …………………………………………….

Zapsaný/á v       …………………………………………….

(dále také jen „Propachtovatel“)

a

Firma/pan/paní:  …………………………………………….

Sídlem:                 …………………………………………….

IČO:                      …………………………………………….

DIČ:                      …………………………………………….

Zapsaná v:            obchodním rejstříku vedeném…………………….…, oddíl …, vložka…..

Zastoupená:         …………………………………………….

(dále také jen „Pachtýř“)

(Propachtovatel a Pachtýř společně jen „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

TAKTO:

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Propachtovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem/podílovým spoluvlastníkem pozemku:

parc. č. ……, o výměře ………. m2, druh ………….., zapsaného na LV č. ……
vedeném pro katastrální území ……………….., obec ………………, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem ……………………….…., katastrální pracoviště …………………., a to v evidenci zjednodušeným způsobem

(dále jen „Předmět pachtu“).

Stav a specifické vlastnosti Předmětu pachtu jsou uvedeny v příloze č. …… této Smlouvy.

Pachtýř prohlašuje, že je zemědělským podnikatelem ve smyslu zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II.

Předmět a účel Smlouvy

Propachtovatel touto Smlouvou a za podmínek zde uvedených se zavazuje přenechat Pachtýři Předmět pachtu uvedený v čl. I. této Smlouvy k dočasnému užívání a požívání a Pachtýř
se zavazuje platit včas a řádně pachtovné uvedené v čl. VI. této Smlouvy, jakož i plnit další touto Smlouvou sjednané povinnosti.

Předmět pachtu je Pachtýři přenecháván za účelem zemědělského hospodaření Pachtýře.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré výnosy ze zemědělské výroby na Předmětu pachtu po dobu trvání smlouvy náleží Pachtýři.

Pachtýř prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil se stavem Předmětu pachtu
a jeho stav považuje za způsobilý ke sjednanému účelu.

Čl. III.

Práva a povinnosti Pachtýře 

Pachtýř je oprávněn užívat a požívat Předmět pachtu s péčí řádného hospodáře pouze k účelu sjednanému v článku II. této Smlouvy.

Smluvní strany sjednávají, že s Předmětem pachtu bude v souladu s účelem této Smlouvy nakládáno tak, že Pachtýř jej: ………………………………

Pachtýř není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele vysazovat na Předmětu pachtu či kterékoli jeho části trvalé porosty, činit kroky směřující ke změně druhu zemědělské kultury nebo hospodářského určení Předmětu pachtu či kterékoli jeho části (pozemku), a nesmí svým konáním či nekonáním zhoršit kvalitu Předmětu pachtu či kterékoli jeho části (pozemku) (např. zhoršením kvality půdy, neudržováním či neobděláváním Předmětu pachtu apod.)

Pachtýř není oprávněn k umístění dočasných staveb na Předmětu pachtu.

Pachtýř je oprávněn po dobu trvání pachtu uvedenou v čl. VI. této Smlouvy propachtovat (podpropachtovat) nebo přenechat Předmět pachtu k užívání třetí osobě, k čemuž Propachtovatel dává podpisem této Smlouvy souhlas. V takovém případě Pachtýř odpovídá Propachtovateli za jednání této třetí osoby, jako kdyby Předmět pachtu nebo kteroukoli jeho část užíval a požíval sám.

V případě, že v důsledku činnosti Pachtýře dojde znečištění či kontaminaci Předmětu pachtu či kterékoli jeho části (pozemku) znemožňující jeho užívání, a to i částečné, v souladu s účelem této Smlouvy je Pachtýř povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit Propachtovateli a na své náklady provést odstranění znečištění nebo kontaminace.

Pachtýř je povinen včas a řádně hradit pachtovné uvedené v čl. VI. této Smlouvy.

Pachtýř je povinen umožnit Propachtovateli přístup a prohlídku Předmětu pachtu i každé jeho části za účelem kontroly jeho stavu a plnění podmínek sjednaných v této Smlouvě. O této kontrole Propachtovatel Pachtýře s dostatečným předstihem písemně vyrozumí.

Pachtýř je po dobu trvání této Smlouvy oprávněn uplatňovat ohledně Předmětu pachtu vyplácení dotací z národních i jiných dotačních titulů. Přiznané dotace náleží Pachtýři.

Ke dni skončení pachtu je Pachtýř povinen odevzdat Propachtovateli Předmět pachtu ve stavu, v jakém jej převzal, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Není-li Předmět pachtu odevzdán Propachtovateli ve stavu dle věty první tohoto odstavce, je Pachtýř povinen nahradit Propachtovateli účelně vynaložené náklady na uvedení Předmětu pachtu do stavu, v jakém byl Předmět pachtu Pachtýři předán. Tím není dotčeno právo Propachtovatele na náhradu škody.

Čl. IV.

Práva a povinnosti Propachtovatele

Propachtovatel má vůči Pachtýři za přenechání Předmětu pachtu v souladu s touto Smlouvou právo na zaplacení pachtovného uvedeného v čl. VI. této Smlouvy.

Propachtovatel se zavazuje nejpozději ke dni účinnosti této Smlouvy umožnit Pachtýři užívat a požívat Předmět pachtu.

Propachtovatel se zavazuje oznámit Pachtýři, že hodlá převést vlastnické právo k Předmětu pachtu či jakékoli jeho části (pozemku) přičemž součástí tohoto oznámení je výzva k podání nabídky Propachtovateli. První právní jednání směřující k převodu vlastnictví k Předmětu pachtu či jakékoli jeho části (pozemku) učiní Propachtovatel nejdříve 30 dnů ode dne doručení oznámení Pachtýři. V případě, že Pachtýř neuzavře s Propachtovatelem smlouvu o převodu vlastnictví k Předmětu pachtu či jakékoli jeho části (pozemku), zavazuje se Propachtovatel nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k Předmětu pachtu či jakékoli jeho části (pozemku) s třetí osobou, oznámit tuto skutečnost Pachtýři. Tato povinnost je splněna i v případě, pokud převod nebo přechod vlastnického práva k Předmětu pachtu či jakékoli jeho části (pozemku) Pachtýři prokáže nový vlastník. 

Hodlá-li Propachtovatel převést vlastnické právo k Předmětu pachtu či jakékoli jeho části (pozemku) na třetí osobu, zavazuje se před uzavřením smlouvy o převodu takového vlastnictví seznámit nabyvatele Předmětu pachtu či jakékoli jeho části (pozemku) s touto Smlouvou, jakož i s veškerými jejími dodatky.

Čl. V.

Doba pachtu

Pacht dle této Smlouvy se sjednává na dobu neurčitou od ………………

Pacht dle této Smlouvy lze vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní dobou ……………….. měsíců/let tak, aby skončil ke konci pachtovního období specifikovaného v čl. VI. této Smlouvy.

Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ustanovení § 2228, 2232 a 2334 Občanského zákoníku.

Čl. VI.

Pachtovné

Pachtýř se zavazuje platit Propachtovateli za užívání a požívání Předmětu pachtu pachtovné (dále jen „Pachtovné“) ve výši ……………..…. za ………….. za rok (dále jen „Pachtovní období“).

Pachtovním obdobím se rozumí období od 1. října do 30. září následujícího kalendářního roku.

Pachtovné se platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu.

Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, Propachtovatel prohlašuje, že Pachtovné:

převezme v hotovosti na adrese …………………………………………..;

požaduje uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet č……..…,
a to pod variabilním symbolem …………………..

Smluvní strany se dohodly, že ohledně pozemků tvořících Předmět pachtu, které jsou u příslušného katastrálního úřadu vedeny v evidenci katastru nemovitostí, nejde-li o pozemky vedené zjednodušeným způsobem, zaplatí daň z nemovitých věcí řádně a včas Propachtovatel, přičemž částka odpovídající dani z nemovitých věcí je zahrnuta v Pachtovném. Smluvní strany se dále dohodly, že ohledně pozemků tvořících Předmět pachtu, které jsou u příslušného katastrálního úřadu vedeny v evidenci katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, zaplatí daň z nemovitých věcí řádně a včas Pachtýř.

Smluvní strany se dohodly, že překročí-li míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle Českého statistického úřadu, hodnotu 3 %, může Propachtovatel jednostranně zvýšit výši Pachtovného od následujícího Pachtovního období až o hodnotu inflace, a to písemným oznámením doručeným Pachtýři. Překročí-li celková míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle Českého statistického úřadu, ve třech bezprostředně po sobě jdoucích Pachtovních obdobích hodnotu 3 % a nezvýšil-li Propachtovatel výši Pachtovného ani v jednom z těchto roků podle předchozí věty tohoto odstavce, může zvýšit od následujícího Pachtovního období výši Pachtovného až o 3 %, a to způsobem podle předchozí věty tohoto odstavce. Celková míra inflace se vypočte součtem jejích jednotlivých ročních měr za tři posuzované, po sobě bezprostředně jdoucí Pachtovní období. Dojde-li ke zvýšení Pachtovného dle druhé a třetí věty tohoto odstavce, počínají se počítat další tři bezprostředně po sobě jdoucí Pachtovní období nejdříve od Pachtovního období, ve kterém ke zvýšení Pachtovného došlo.

Čl. VII.

Jiná ujednání

Neuhradí-li Pachtýř Pachtovné řádně a včas, je povinen zaplatit Propachtovateli úrok z prodlení
dle § 1802 Občanského zákoníku.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech Smluvních stran.

Smluvní strany sjednávají, že tato Smlouva zrušuje a nahrazuje veškeré dosavadní dohody týkající se nájemních nebo pachtovních vztahů mezi Smluvními stranami ohledně Předmětu pachtu či jakékoli jeho části (pozemku).

Tato Smlouva je vypracována ve ………..stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana /každý účastník obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. …..: ZÁPIS O STAVU PŘEDMĚTU PACHTU

Příloha č. …..: ……………………………

Práva a povinnosti Smluvních stran neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

Veškeré budoucí změny této Smlouvy vyžadují písemnou formu (vzestupně číslované dodatky ke Smlouvě). Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany prohlašují, že se měly možnost seznámit se zněním této Smlouvy, uplatnit vůči jejímu obsahu návrhy na jeho doplnění či změny, obsahu Smlouvy rozumí a chtějí jí být vázány. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovným zněním této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Smluvní strany tímto výslovně vylučují možnost přijetí nabídky k uzavření této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

V ………………….. dne …………………  

………………………….
Pachtýř

V ………………….. dne …………………  

………………………….
Propachtovatel

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *