Co je to pachtovní smlouva, na co si dát pozor + VZOR

Pachtovní smlouva má svá pravidla. Pokusíme se vám přiblížit, co je to pacht, kdy a k čemu se dá pachtovní smlouva využít a na co si dát pozor při jejím uzavírání.

Co je to pacht a pachtovní smlouva

Pacht a pachtovní smlouvavzor je závazek, v němž se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři právo užívat a požívat propachtovanou věc za pachtovné. Pachtýř má oprávnění věc užívat, ale má právo i na plody a užitky. Pachtovní smlouva je typická pro zemědělství, pronájem zahrad či sadů, ale i lomů, dolů či pramenů vody. Užitky jsou to, co daná věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy, tzv. civilní plody, např. nájemné, stavební plat, úroky či dividendy.

Co je pachtovné

Pro pachtovné platí obdobně to, co pro nájemné. Pachtovné se platí měsíčně pozadu, u zemědělského pachtu ročně zpětně k 1. říjnu. Pachtovné může spočívat i v plodech nebo užitcích propachtované věci bez ohledu na jejich celkový rozsah buď plněním přímo v plodech či penězích. Strany si mohou ujednat zvyšování či snižování pachtovného třeba dle úrody a s ní souvisejícími skutečnostmi. Informace o pachtu upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.     

Práva a povinnosti stranu pachtovní smlouvy

 • Přenechat věc způsobilou k ujednanému nebo obvyklému užívání a požívání
 • Udržovat propachtovanou věc ve stavu způsobilém k užívání a požívání
 • Zajistit nerušený výkon užívacího a požívacího práva pachtýře po dobu pachtu

Pachtýř je povinen pečovat o věc s péčí řádného hospodáře a platit pachtovné a nesmí bez předchozího souhlasu propachtovatele:

 • Propachtovat věc další osobě
 • Přenechat věc jinému k užívání
 • Změnit hospodářské určení propachtované věci
 • Změnit způsob jejího užívání nebo požívání

Na co si dát pozor

Koně si spíše pronajmete, u krávy, která dává mléko, je to spíše pacht. Rozlišujte, zda jde o nájem obchodních prostor či administrativních budov, anebo o pacht určitého provozu či závodu, třeba pila či fitness. V pachtovní smlouvě je často přejímána povinnost k provozu zařízení či závodu. Auto, garáž i byt jsou obvykle pronajímány, ale kavárna, hotel, truhlářství či honitba jsou propachtovány. Se zatížením pachtovní smlouvou se můžete setkat i při odkoupení pozemku.

Vypovězení pachtovní smlouvy

Podat můžete i výpověď pachtovní smlouvy. K vypovězení pachtu s tříměsíční výpovědní dobou může dojít pokud:

 • Pachtýř není schopen díky zhoršení zdravotního stavu věc obhospodařovat.
 • Pachtýř zemře, výpověď dědicem do 6 měsíců, i u smluv na dobu určitou.
 • Pacht sjednaný na dobu určitou lze vypovědět s výpovědní lhůtou 6 měsíců tak, aby došlo k ukončení koncem roku, na který byla smlouva uzavírána.
 • Zemědělský pacht na dobu neurčitou lze vypovědět s lhůtou 12 měsíců.

Pachtovní smlouva a její ukončení

Pachtýř je povinen vrátit při skončení pachtu propachtovanou věc ve stavu, v jakém byla v době převzetí, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání.

V případě nevrácení propachtované věci se dlužník dostane do prodlení, přechází na něj nebezpečí škody na věci i povinnost nahradit propachtovateli škodu.

Propachtovatel se může domáhat splnění povinnosti v závislosti na charakteru povinnosti třeba vydáním věci, vyklizením nemovitosti či odstraněním stavby.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.