Jak darovat nemovitost – co je vše potřeba?

Přemýšlíte, zda je výhodnější darování nebo dědění nemovitosti? Jestliže se chystáte darovat nemovitost, podívejte se, co musí obsahovat darovací smlouva. Pokud se chcete vyhnout dědickému řízení, podívejte se, jak postupovat.

Darovací smlouva

Darovací smlouva musí být písemná, stejně jako třeba u prodeje nemovitosti nebo při odkoupení pozemku. Ve smlouvě musí být uvedená jména, adresy a rodná čísla nebo data narození dárce i obdarovaného. Důležitý je i podrobný popis darované nemovitosti, kde musíte uvést číslo popisné, parcelní číslo, list vlastnictví a katastrální území. Smlouva musí být opatřena datem a podpisy.

Úřední ověření podpisu darovací smlouvy

Darovací smlouva musí být podepsána úředně ověřeným podpisem. Návrh na vklad do KN být úředně ověřený nemusí. Při ověření podpisu je nutný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Cena za ověření podpisu je 30 Kč za podpis.

Podpis vám úředně ověří:

 • Na matričním, obecním, městském či krajském úřadě
 • Na pobočkách České pošty s označením Czech POINT
 • U notáře
 • U advokáta
 • Na Českém velvyslanectví

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Pak je čas vyplnit návrh na vklad do katastru nemovitostí. Vlastnické právo přechází na nového vlastníka vkladem do katastru nemovitostí. Návrh na vklad do KN je dostupný elektronicky na stránkách Českého katastrálního úřadu.

Vyplnění formuláře

 • Návrh na vklad do KN si připravte ve dvou kopiích
 • Identifikační údaje o nemovitosti – parcelní číslo, číslo popisné a list vlastnictví
 • Identifikační údaje dárce – jméno, rodné číslo a adresa
 • Identifikační údaje obdarovaného – jméno, rodné číslo a adresa
 • Vlastnické právo
 • Listiny, na jejichž základě se vlastnické právo mění – darovací smlouva
 • Podpis nemusí být úředně ověřený

Podání návrhu na zápis do KN

Podepsanou darovací smlouvu a 2 návrhy na vklad do KN podáte na katastru nemovitostí, pod který nemovitost spadá. Správní poplatek je 2 000 Kč. Na podatelně necháte darovací smlouvu a jeden návrh, druhý vám s razítkem vrátí zpět, jako doklad o zahájení řízení.

Zápis obdarovaného do KN

KÚ informuje vlastníky nemovitosti o zahájení řízení o změně vlastnického práva doporučeným dopisem, e-mailem či SMS. Pak začne běžet lhůta 20 dní, kdy mohou účastníci řízení KÚ vyrozumět o nesouhlasu či připomínkách o změně vlastnického práva. Na nemovitosti v katastru je plomba. Do 30 dnů odešle KÚ rozhodnutí o změně vlastnického práva nebo o chybách v návrhu na vklad.

Na odstranitelné chyby dostane žadatel lhůtu, během níž je může odstranit. Pokud jde o neodstranitelné chyby, může KÚ řízení zastavit. Pro žadatele je lepší návrh stáhnout, jinak hrozí zastavení řízení a začne běžet lhůta 2 měsíce na podání správní žaloby. Po uplynutí dalších 20 dní se dá podat nový návrh. Pokud návrh stáhnete, nový návrh můžete podat ihned po odstranění chyb.

Daně při darování nemovitosti

Darovací daň byla formálně zrušena a dary se zdaňují při dani z příjmu. Tu nemusíte platit dle § 10 odst. 3c Zákona o dani z příjmu, jestliže nemovitost daruje dárce:

 • Příbuznému v hlavní linii – prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata
 • Příbuznému ve vedlejší linii – manželovi či manželce, sourozenci, neteři, synovci, rodičům či dětem manžela či manželky, manželce či manželi rodičů
 • Obdarovanému, se kterým dárce sdílí domácnost déle než 1 rok

V těchto případech je darování výhodné. Při darování nemovitosti dětem či příbuzným vezměte v potaz služebnost – věcné břemeno. Většinou se jedná o věcné břemeno možnosti dožití v dané nemovitosti. Jestliže obdarovaný nespadá do žádné z kategorií, bude muset odvést 15 % z hodnoty nemovitosti na dani z příjmu.

Pokud daň nemusíte odvádět a nemovitost přesahuje hodnotu 5 milionů Kč, vzniká vám povinnost to oznámit správci daně, jinak hrozí pokuta. musíte oznámit výši příjmucenu nemovitosti, datum nabytí a popis okolností nabytí nemovitosti. Můžete to FÚ oznámit pomocí tiskopisu vydaného Ministerstvem financím, zaslat na FÚ písemný dopis, e-mailem, datovou schránkou nebo osobně.

Nakonec nezapomeňte do konce ledna daného roku podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a odvést daň podle §16 Zákona o dani z příjmu. Problematiku daně najdete na zakonyprolidi.cz.

Darovací smlouva ke stáhnutí

Darovací smlouva VZOR k nahlédnutí

DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

jméno a příjmení: ……………………………………………………                     

datum narození: ……………………………………………………..

bydliště: ………………………………………………………………….                                                        

(dále také jen „dárce“)

a

jméno a příjmení: ……………………………………………………                     

datum narození: ……………………………………………………..

bydliště: ………………………………………………………………….         

(dále také jen „obdarovaný“)

dárce a obdarovaný dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

darovací smlouvu

Předmět smlouvy

Dárce tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….a že není žádným způsobem omezena jeho možnost s tímto majetkem disponovat.

Dárce tímto daruje ……………………………………………………………………………………………………………… (dále jen „dar“) obdarovanému, a to do jeho výlučného vlastnictví a obdarovaný prohlašuje, že celý dar do svého vlastnictví přijímá.

Obdarovaný tímto potvrzuje, že celý dar mu byl darujícím předán při podpisu této smlouvy.

Další ujednání v souvislosti s darováním

Dar se převádí bez právních vad, dluhů a břemen, na obdarovaného nepřecházejí v souvislosti s darováním žádné dluhy ani břemena.

Strany jsou obeznámeny s možností odvolání daru z důvodů stanovených občanským zákoníkem. Upadne-li dárce po darování daru do takové hmotné nouze, že nemá ani na vlastní výživu či výživu osoby, vůči níž má dárce vyživovací povinnost, vzniká dárci právo dar odvolat. V případě, že dar bude ze strany dárce odvolán, zavazuje se obdarovaný převést své vlastnické právo k daru zpět na dárce. Ocitne-li se obdarovaný po nabytí vlastnického práva k daru v obdobné nouzi, při níž by dárci vzniklo práva dar odvolat, není obdarovaný povinen dar vrátit.

Právo od této smlouvy odstoupit pro nevděk obdarovaného náleží dárci v případě, že je mu ze strany obdarovaného ublíženo tak, že takové jednání obdarovaného zjevně porušuje dobré mravy. Pokud ke splnění podmínek pro odvolání daru pro nevděk obdarovaného došlo až po převodu vlastnického práva na obdarovaného, náleží dárci právo požadovat na obdarovaném vydání daru. Není-li vydání daru možné, má dárce právo na zaplacení obvyklé ceny daru.

Náklady spojené se sepsáním této smlouvy nese dárce, poplatky z darování hradí obdarovaný.

Závěrečná ustanovení

Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.

Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník a ostatními právními předpisy České republiky.

Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V ………………………………………… dne…………………………………………..                      V ………………………………………… dne…………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………                               ……………………………………………………………………………………………    

                 dárce                                                           obdarovaný

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *